Warning: Use of undefined constant TEMPLATEPATH - assumed 'TEMPLATEPATH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/a/9/b/arneke.net/httpd.www/rallarna/wordpress/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4061 Warning: Use of undefined constant TEMPLATEPATH - assumed 'TEMPLATEPATH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/a/9/b/arneke.net/httpd.www/rallarna/wordpress/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4062 Växjö Rallarna » Styrelsen
Feb
13.
Kommentarer inaktiverade för Styrelsen
Kategori:

Ordförande: Daniel Bergqvist, e-post, mobiltfn:

Kassör: Bengt Samuelsson, e-post: bengt@sm7jqb.se, mobiltfn: 0707338401

Ledamöter:

Bengt Ohliv

Andreas Sigfridsson

Peter Arneke, e-post: peter@arneke.net, mobiltfn: 0762192316

 

Föreningsstadgar (revidering pågår)

Stadgar för föreningen Växjö Rallarna.

§1 Föreningens namn är Växjö Rallarna.

§2 Föreningen har sitt säte i Växjö

§3 Föreningens ändamål är:

* att vara en sammanslutning för modelljärnvägsintresserade.
* att verka för ökade tekniska, praktiska och konstnärliga kunskaper ibland medlemmar inom modelljärnvägshobbyn.
* att främja intresset för modelljärnvägshobbyn.
* att äga föreningens modelljärnväg.

§4 Medlemskap i föreningen kan beviljas envar, som har ett modelljärnvägsintresse. Stödmedlemskap kan innehas av en juridisk person och kan beviljas av styrelsen.

§5 Föreningens medlemmar skall för varje år betala en medlemsavgift, vilken fastställs av föregående årsstämma. Beviljat medlemskap träder i kraft så snart fastställd avgift erlagts.

§6 Det är varje medlemsskyldighet att se till att deras adressuppgifter är korrekta i medlemsregistret.

§7 Föreningens styrelse består av 3 till 5 ordinarie ledamöter och 0 till 2 suppleanter. Ordförande väljs på en tid om ett år, övriga styrelseledamöter på en tid av två år. Halva styrelsen väljs vart varje år. Styrelsen utser inom sig kassör sekreterare. För att styrelsen ska vara beslutsmässig fodras, att samtliga ledamöter blivit kallade till sammanträdet samt att minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsen sammanträder på kallelse av en styrelsemedlem.

§8 För granskning av föreningens räkenskaper och protokoll väljer ordinarie årsstämma för tiden till nästa årsstämma en revisor och en suppleant, där ordinarie är sammankallande.

§9 Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

§10 Årsstämma skall hållas före februari månads utgång. Kallelse till stämma ska skickas via posten eller personligen överräckas till samtliga medlemmar senast två veckor före stämman. Styrelsen beslutar om tid och plats i Växjö för stämma. Motioner, som avses behandlas av ordinarie årsstämma, skall vara styrelsen tillhanda före utgången av december månad.

På ordinarie årsstämma ska följande frågor behandlas:

1. Val av mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare.
3. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte mötesordförande ska justera protokollet.
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
5. Fastställande av dagordning för mötet.
6. Framläggande av styrelse- och revisionsberättelse.
7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.
8. Val av styrelse.
9. Val av en revisor och en revisor suppleant.
10. Val av valberedning.
11. Fastställande av medlemsavgift för nästa år.
12. Motioner och propositioner.

§11 Medlemsmöte skall normalt avhållas fyra gånger per år. Styrelsen kallar till medlemsmöte.

§12 Alla kallelser till möte i föreningen ska anslås publikt på Internt. Alla dagordningar, justerade protokoll och handlingar till möten och stämmor, inklusive motioner ska vara tillgängliga för medlemmar och revisorer via Internet och i föreningens lokal.

§13 Medlem som motarbetar föreningens syfte kan avstängas av en enhällig styrelse. Den som hotas av avstängning skall meddelas skriftligen om detta före det att ärendet tas upp på styrelsemöte. En stämma kan utesluta en avstängd medlem från föreningen och för detta fodras minst två tredjedelars majoritet. Frågan om uteslutning måste tas upp på en stämma snarast, inom senast tre månader från det att medlemmen avstängts av styrelsen.

§14 Föreningens ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna föreningens firma.

§15 Ändringar av dessa stadgar kan göras vid två efterföljande medlemsmöten var av ett ska vara ordinarie årsstämma.

§16 Varje medlem har en röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Stödmedlemmar har ej rösträtt.

§17 Vid föreningens upplösning skall dess behållning, användas för ändamål, som överensstämmer med föreningens syften. Beslut om föreningens upplösning ska, för att äga giltighet, vara fattat vid två på varandra följande stämmor, varav en ordinarie årsstämma och på den sist hållna stämman beslutat med minst tre fjärdedelars majoritet.

§18 Dessa stadgar ska anslås publikt på Internet och i lokaler där föreningen är verksam.

Den här finns också på: Engelska


-


Powered by Wordpress - Theme © 2010 VaxjoNavvies
Växjö Rallarna © 2010 - rallarna@arneke.net - rallarna.arneke.net